Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder alle ydelser fra Tiny Design Grafikbureau. Med mindre der er indgået en skriftlig aftale mellem kunden og Tiny Design om andre betingelser. Det er kundens ansvar at læse forretningsbetingelserne, og når ordrebekræftelsen er modtaget accepteres forretningsbetingelserne samtidig. Det betyder, at kunden i henhold til forretningsbetingelserne skal betale for de ydelser og produkter, Tiny Design leverer.

1. Købsaftale og fortrydelse

En aftale er indgået, når Tiny Design sender ordrebekræftelsen til kunden – skriftligt eller på e-mail. Kun myndige personer, virksomheder eller juridiske enheder kan indgå aftale med Tiny Design. Når kunden indgår en aftale, skal adresse, (optionalt CVR-nr.) og navn på faktureringsmail oplyses. Hvis kunden ændrer adresse, skal Tiny Design straks have besked.

Hvis kunden ønsker en opgave eller et projekt afsluttet, før det er færdigt, skal Tiny Design have skriftlig besked, og kunden faktureres for den del af arbejdet, der er gennemført hos Tiny Design.

2. Budget

Alle priser er angivet uden moms. Budgettet er betinget af, at materialer modtages som aftalt, og at de kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet.

3. Ophavsret og immaterielle rettigheder

Materiale udarbejdet af Tiny Design – herunder illustrationer, ideer, tekst og lignende  tilhører Tiny Design. Materialet er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning, dvs. at både digital og analog kopiering af idé, tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, medmindre der er indgået specifik aftale herom med Tiny Design.

Kunden erhverver udelukkende brugsretten i klart defineret omfang og for en aftalt periode.

4. Brugsret

Kunden har brugsret til det færdige produkt, når det er fuldt betalt. Kunden må ikke videregive hele eller dele af det færdige produkt til tredjemand uden skriftlig aftale med Tiny Design.

Tiny Design forbeholder sig ret til at opkræve særskilt betaling, såfremt kunden ønsker at videregive brugsretten til tredjemand. Brugsretten til materiale, tekst, illustrationer og lignende omfatter kun brug i det leverede medie eller på de medier, aftalen omfatter.

Materiale, som er leveret af Tiny Design og beskyttet af ophavsret, må ikke modificeres eller bruges i anden sammenhæng eller medie, end det, som er tilsigtet i aftalen. Ønsker kunden rettigheder til det færdige produkt ud over brugsretten, kan det kun ske ved særskilt skriftlig aftale og betaling for at overføre rettighederne. Ønsker kunden adgang til og brugsret af kildefiler, skal det foregå ved særskilt aftale og betaling.

4. Materiale leveret af kunden

Med mindre andet er aftalt, er det kundens ansvar at levere korrekte og nødvendige oplysninger (tekstudgangspunkt/skriftlig briefing).

For materiale, som kunden leverer, er det udelukkende kundens ansvar, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder (herunder immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønster- og fotorettigheder samt andre rettigheder) ved brug og bearbejdning af det leverede materiale. Desuden skal kunden sikre, at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det gælder såvel for hver enkelt del af det leverede materiale som for det samlede produkt.

5. Godkendelse og levering

Det er kundens ansvar at læse korrektur, og dermed foretage en endelig godkendelse på de leverede produkter inden de offentliggøres, trykkes eller bruges på anden måde.

Tiny Design leverer på det tidspunkt, der er aftalt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes

  • kundens handling eller undladelse
  • 3. parts forsinkelser
  • pludselig indtrufne omstændigheder hos Tiny Design

Ved disse forsinkelser har Tiny Design ret til at forlænge leveringstiden, men adviserer på forhånd kunden om forsinkelsen.

Når det færdige produkt er kunden i hænde, eller en ydelse er fuldført, anses produktet som leveret, og betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne. Vælger kunden selv at benytte produktet til videre forarbejdning, distribution eller offentliggørelse, anses produktet straks som leveret og godkendt, selvom kunden ikke udtrykkeligt har godkendt produktet over for Tiny Design, og betaling skal ske efter gældende betalingsbetingelser.

5. Mangler/reklamationsret

Kunden er berettiget til nyt materiale eller prisafslag, hvis leverancen afviger fra den godkendte prøve. Tiny Design har dog intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur; det gælder på print, digitalt, prøvetryk og lignende. Tiny Design hæfter ligeledes ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egne tilvejebringelser til leverancen.

Kunden er ansvarlig for straks (inden for 3 arbejdsdage) at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades dette, eller reklamerer kunden for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende.

Reklamation vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt eller inden kunden videreforarbejder eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang.

Såfremt en fejl eller mangel med rimelighed kunne være opdaget af kunden, inden produktet blev godkendt, forbeholder Tiny Design sig ret til at opkræve ekstra betaling for at udbedre fejl og mangler opdaget efter, at produktet er leveret.

6. Betaling

Tiny Design sender faktura snarest efter, at den samlede opgave er afsluttet eller som delfakturering ved større projekter. Rettidig betaling er senest 8 dage efter fakturadatoen med mindre andet er aftalt. Betaling foregår kontant eller ved bankoverførsel til den bankkonto, som er oplyst på fakturaen. Hvis betalingen ikke foreligger rettidigt, løber der renter på fra forfaldsdagen med 3 % rente p.a. Fra forfaldsdagen kan Tiny Design kræve et rykkergebyr på kr. 250 ekskl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst tre skrivelser vedrørende samme ydelse. Betaling skal foreligge i dansk valuta. Sker betaling ikke rettidigt, stopper Tiny Design alle igangværende aktiviteter, og de genoptages først, når den fulde betaling foreligger.

7. Løbende ydelser

For løbende ydelser leveret af Tiny Design samt for ydelser, hvor der ikke er indgået separat skriftlig aftale, faktureres kunden på månedsbasis.

8. Afregning af tidsforbrug

For ydelser, Tiny Design udfører på timebasis, gælder det, at tiden faktureres pr. påbegyndte kvarte time pr. dag. For ydelser af større karakter faktureres kunden ifølge skriftligt tilbud eller særskilt aftale via e-mail eller lignende.

9. Varighed og opsigelse:

Aftalen mellem kunden og Tiny Design løber 12, 24 el. 36 måneder ad gangen.
 Aftalen fornyes automatisk med en ny tilsvarende periode (12, 24 – 36 måneder) i tilfælde af at aftalen ikke opsiges.

Kunden kan til enhver tid skriftlig opsige aftalen, dog senest 30 dage før udløbet af aftalens periode.
 Marketingsaftaler, gældende både SEO, Google Ads og Facebook har 3 måneders opsigelse.
 
I tilfælde af at kunden opsiger mindre end 30 dage før udløbet af den igangværende aftales periode, fornyes aftalen automatisk med henholdsvis 12 eller 18 måneder og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende aftaleperiode. 
 
Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt ved brev eller e-mail af en tegningsberettiget person.

Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. telefon. 
 
Tiny Design er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftligt varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode. 
 
Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er Tiny Design berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne.

10. Ansvarsbegrænsning

Tiny Design er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab af handlinger eller undladelser forårsaget af Tiny Design med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

10.1) Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til at kravet rejses. Tiny Design kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter eller ydelser leveret af Tiny Design ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Tiny Design side.

10.2) Tiny Design kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis Tiny Design har bidraget til formuleringer eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse.

10.3) Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Tiny Design ikke ansvar for fejl, mangler samt uforudsete følger af brugen af produktet. Det er alene kunden, som har ansvaret for produktets videre brug.

10.4) Tiny Design har ikke ansvar for internettets funktionalitet. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Tiny Design.

10.5) Tiny Design kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefiler, hjemmesider og andre produkter, efter produktet er leveret.

11. Force majeure

Såfremt Tiny Design ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Tiny Design kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inkl. tele- og netværks-leverandører) eller lignende, skal Tiny Design være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan en situation består. Tiny Design kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som kunden lider, som følge af ovennævnte og lignende situationer.

12. Underleverandører

Tiny Design er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

13. Ændringer i vilkår og priser

Tiny Design offentliggør de gældende generelle forretningsbetingelser på sin hjemmeside (www.thetinydesign.com). Ændringer af vilkår for aftaler, som allerede er indgået, foretages med et varsel på mindst 30 dage. Kunden skal have skriftlig besked eller besked på e-mail. Ændringer, der stiller kunden bedre, for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

For allerede indgåede aftaler om engangsydelser, gælder de priser og betingelser, som var gældende, da aftalen blev indgået. Tiny Design regulerer priserne hvert år pr. 1. januar uden varsel.

14. Tvister

Uenighed om fortolkning af aftalens eller opfyldelse af vilkårene og håndhævelse kan alene indbringes for domstolen og bedømmes efter dansk lov.

15. Beskyttelse af personlige oplysninger/persondata

Databeskyttelse har høj prioritet hos Tiny Design, og vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes. Tiny Designpersondatapolitik og krav til datasikkerhed er udarbejdet i overensstemmelse med Datatilsynets anbefalinger.

16. Hvem er dataansvarlig?

Jana Petersen, Tiny Design, Kirkegade 182C, 6700, Esbjerg, Tlf.: +45 50 32 05 05, CVR nr.: 42943916, www.thetinydesign.com

17. Hvilke oplysninger behandler Tiny Design?

Tiny Design opbevarer og behandler virksomhedsoplysninger, kontaktoplysninger, kundenummer, ordrehistorik og betalingsinformationer med det formål at sælge markedsføringsydelser til kunden, samt at kunne tilbyde den registrerede nyheder og tilbud fremover.

Kunder, der besøger Tiny Design hjemmeside, vil på hjemmesiden blive oplyst om vores cookiepolitik.

18. Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

Data opbevares sikkert i vores produktionsstyringssystem, så de ikke benyttes til andre formål end beskrevet.

Tiny Design som Databehandler for vores kunder:

Som led i opgaveløsning kan Tiny Design modtage persondata fra kunden. Disse persondata behandles efter aftale med kunden og i overensstemmelse med sagens formål. Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i dette materiale – til løsning og efterfølgende opbevaring – er sket.

Når Tiny Design efter instruks fra kunden indsamler, bearbejder og opbevarer persondata, sker det efter GDPR og Datatilsynets anbefalinger og i overensstemmelse med Tiny Design egen datasikkerhedspolitik.

Hvis Tiny Design anvender underleverandører, vil disse alene behandle persondata modtaget fra Tiny Design i overensstemmelse med Tiny Design instruks og med henblik på opfyldelse af behandleraftale indgået med Tiny Design. Tiny Design kan indgå databehandleraftale med leverandører/samarbejdspartnere på vegne af kunderne.

19. Dine rettigheder:

 Tiny Design oplyser hermed, at du som kunde altid har ret til indsigt i, hvilke oplysninger Tiny Design behandler, samt til at korrigere data eller at få slettet dine data. Du kan til enhver tid kontakte Tiny Design omkring dette.